Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο “Διοίκηση Επιχειρήσεων” λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 81017/Ε5 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2012/17-09-2009, τεύχος Β’ και ΦΕΚ 2776/31-10-2013, τεύχος Β’) και τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/16-06-2008, τεύχος Α’) περί θεσμικού πλαισίου για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 λειτουργεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 2897/13-07-2018 απόφαση επανίδρυσης (ΦΕΚ 2796/13-07-2018, τεύχος Β’) και τις διατάξεις του νέου ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04-08-2017, τεύχος Α’) για την “Οργάνωση και λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις”. Ο νέος κανονισμός σπουδών έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 5939/31-12-2018, τεύχος Β’.