Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων» λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 81017/Ε5 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2012/17-09-2009, τεύχος Β’ και ΦΕΚ 2776/31-10-2013, τεύχος Β’) και τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/16-06-2008, τεύχος Α’) περί θεσμικού πλαισίου για τις μεταπτυχιακές σπουδές.