Σκοπός του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή νέων εξειδικευμένων γνώσεων σε θέματα που άπτονται των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Μέσα από την παρουσίαση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ), προκύπτει η συγκριτική τους αξιολόγηση με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα. Εξετάζεται στα πλαίσια του μαθήματος, η διαφοροποίηση που προκύπτει στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις με την εφαρμογή των ΔΛΠ στο ενιαίο επιχειρηματικό περιβάλλον σε σχέση με την μέχρι σήμερα ελληνική πρακτική.

 

Περίγραμμα του μαθήματος

Παρουσίαση και Ανάλυση ΔΛΠ, Επισήμανση Διαφορών με ΕΓΛΣ, Συγκριτική αξιολόγηση, Αποθέματα, Κατάσταση διακίνησης μετρητών, θεμελιώδεις σφάλματα, αλλαγή λογιστικών αρχών, Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού, Πάγια περιουσιακά στοιχεία, Ασώματα περιουσιακά στοιχεία, Μισθώσεις, Η επίδραση των αλλαγών στις τιμές ξένου συναλλάγματος, Έσοδα, Κόστος χρηματοδότησης, Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, Περιεχόμενα και αναφορές οικονομικών καταστάσεων τραπεζών, Χρηματοοικονομικές επενδύσεις (παρουσίαση και πληροφορίες), Έσοδα ανά μετοχή, Λειτουργίες προεξοφλήσεων, Προβλέψεις (υποχρεώσεις και απαιτήσεις), Χρηματοοικονομικές επενδύσεις (παρουσίαση και αξιολόγηση), Μελέτες περιπτώσεων (Case studies).

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία
  1. Καραγιώργος, Θ και Πετρίδης, Α. (2006) «Εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) σε συνδυασμό με το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο», εκδόσεις Γερμανός, Θεσσαλονίκη.
  2. Grant Thorton (2006) Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, Β έκδοση, Αθήνα.
  3. Πρωτοψάλτης, Ν. και Κεραμόντε, Γ. (2007) «Κωδικοποίηση Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και Διερμηνειών», εκδόσεις Σταμούλη.
  4. Global Training (2009) «Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα», 2 τόμοι, 5η έκδοση.
  5. Ντζανάτος, Δ. (2008) «Ο έλεγχος ως μηχανισμός αρνητικής εντροπίας-Μια φιλική ανάγνωση στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα», Αθήνα.

 

Υπεύθυνος μαθήματος
  • Παζάρσκης Μιχαήλ, Επίκουρος Καθηγητής (υπό διορισμό) τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

 

Προσκεκλημένοι διδάσκοντες και ομιλητές
  • Ζωιτσάς Άγγελος, Ε. ορκωτός ελεγκτής, Εργαστηριακός Συνεργάτης, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
  • Ζιγκερίδης Δημήτριος, Ορκωτός ελεγκτής