Σκοπός του μαθήματος

Σκοπός της εισαγωγικής ενότητας του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις βασικές κατηγορίες των πληροφοριακών συστημάτων, την αρχιτεκτονική τους και τη χρήση τους στην επιχείρηση καθώς τον τρόπο ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων. Η δεύτερη ενότητα του μαθήματος αναφέρεται σε επίκαιρα θέματα με έμφαση στην ελληνική πραγματικότητα.

 

Περίγραμμα του μαθήματος

Εισαγωγή: Βασικές έννοιες Πληροφοριακών Συστημάτων, Κατηγορίες ΠΣ, Κύκλος Ζωής Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος. Ειδικά θέματα: Το Ελληνικό Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Η Ελληνική Νομοθεσία, Κώδικες Δεοντολογίας, Ασφάλεια ΠΣ, Ανασχεδιασμός Επιχειρηματικών Διαδικασιών (Business Process Re-engineering).

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία
  1. Laudon K. Laudon J., «Management Information Systems», McGraw-Hill, 2006.
  2. L. Jessup, J. Valacich, Information Systems Today: Managing in the Digital World (3rd Edition), Prentice Hall, 3rd ed.
  3. O’ Brien, «Introduction to Information Systems», McGraw-Hill.

 

Υπεύθυνος μαθήματος
  • Κεχρής Ευάγγελος, Καθηγητής τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

 

Προσκεκλημένοι διδάσκοντες και ομιλητές
  • Φωλίνας Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
  • Δελιάς Παύλος, Επίκουρος Καθηγητής τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης