Οδηγός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο “Διοίκηση Επιχειρήσεων”, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 81017/Ε5 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2012/17-09-2009, τεύχος Β’) και τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (Α’ 148) περί θεσμικού πλαισίου για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

Από εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο pdf με τον οδηγό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, έκδοση 7.0, Απρίλιος 2016.
Από εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το Παράρτημα Διπλώματος του Μεταπτυχιακού, στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.